Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

uska12115
2305 804e
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
uska12115
2304 6002
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
uska12115
uska12115
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viairmelin irmelin
uska12115
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
uska12115

Nikt nie jest tak samotny jak człowiek zakochany bez wzajemności."

— Ewa Nowak
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
uska12115
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
uska12115
5675 fd80
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viawithmyheadinspace withmyheadinspace
uska12115
6725 88c7

May 20 2018

uska12115
Najlepszym testem człowieka jest to, czy umie się rozstawać i jak traktuje ludzi, których już nie potrzebuje.
— znalezione.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
9513 3910 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
uska12115
2036 eb3e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
uska12115
3189 bb5e 500
Poznań
by M. Kolasa
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
uska12115
6455 78c1 500
uska12115
5647 2f5f 500
Więc chodź
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastarryeyed starryeyed
uska12115
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viastarryeyed starryeyed
uska12115
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viastarryeyed starryeyed
uska12115
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl