Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

uska12115
Mężczyzna godzi się ryzykować utratę kobiety, która mu się podoba, ale nie kobiety, którą kocha.
— Roalina Lisboa Coelho
uska12115
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viapannaklio pannaklio
uska12115
uska12115
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasatyra satyra
uska12115
5040 2363
Reposted fromeffyx effyx viasatyra satyra
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viastarryeyed starryeyed
uska12115
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viastarryeyed starryeyed
uska12115
3333 b959 500
uska12115
uska12115
Kochaj mnie wtedy, gdy czepiam się szczegółów i gdy kłócę się z Tobą zupełnie o nic. Patrz ma mnie wtedy, gdy odwracam wzrok, próbując schować emocje. I zawsze bądź nie dalej, niż na odległość dotyku.
— orchis.soup.
Reposted fromorchis orchis viastarryeyed starryeyed
uska12115
1361 d5cd
Reposted fromretro-girl retro-girl viastarryeyed starryeyed
uska12115
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viastarryeyed starryeyed
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viastarryeyed starryeyed
uska12115
uska12115
Podobno zawsze można wrócić
nawet w te niewłaściwe kierunki
— Kaja Kowalewska /chaos, Zamieć
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viastarryeyed starryeyed
uska12115
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viastarryeyed starryeyed
uska12115
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viastarryeyed starryeyed
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl